WYNAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH W HALI GARAŻU PODZIEMNEGO

W ramach programu mieszkaniowego „Z przyszłością w Żorach” zapewniono możliwość wynajęcia miejsc postojowych zlokalizowanych w hali garażu podziemnego dla osób zainteresowanych. Oferta najmu skierowana jest zarówno dla najemców mieszkań „Z przyszłością w Żorach” jak również dla wszystkich członków samorządności żorskiej.

Miejsca postojowe zlokalizowane są w hali garażu podziemnego w budynkach przy ul. Sokolej 2,4,6, przy ul. Orlej 9,11/Jastrzębiej 2,4 oraz przy ul. Orlej 1,3,5,7 w Żorach.

Umowa najmu zawierana jest na czas nieoznaczony. Wzór umowy najmu oraz regulaminy i druki oświadczeń dostępne są na stronie internetowej ZBM Żory

Osoby zainteresowane wynajęciem miejsca postojowego w hali garażu proszone są o kontakt z Działem Lokalowym ZBM w Żorach, w sposób telefoniczny, mailowy bądź pisemny.

Przekazanie wybranego miejsca postojowego następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, który spisują pracownicy działu administracji ZBM.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.750.2020 z dnia 23.06.2020r. w okresie od 01.07.2020r. do 31.12.2020r. obowiązuje zniżka w wysokości 50% należnej miesięcznie opłaty i wynosi 99,50 zł. (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100).

Od 01.01.2021 r., należna opłata z tytułu korzystania z miejsca postojowego obowiązywać będzie w kwocie, jaka obowiązywała przed zniżką tj. 199,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Czynsz najmu miejsca postojowego podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędy Statystycznego.