Prezentacja

Do września 1991r. miejskimi zasobami mieszkaniowymi w Żorach zajmowało się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wtedy to na mocy uchwały Zarząd Miasta Żory wystąpił do Wojewody Katowickiego z wnioskiem o likwidację PGKiM w drodze przekształcenia w zakład budżetowy. Zakład taki został powołany z dniem 1.09.1991r. na podstawie uchwały Rady Miasta pod nazwą Zakłady Techniki Komunalnej. W ramach Zakładów, jak sama nazwa wskazuje, działało kilka zakładów – w tym Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Zajmował się on administrowaniem budynkami komunalnymi do 1.05.1995r., a więc do momentu powołania przez Radę Miejską zakładu budżetowego o nazwie ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH w Żorach (Uchwała Nr 99/VII/95 Rady Miejskiej z dnia 7.04.1995r.). Z tą chwilą na podstawie Uchwały Nr 193/XVII/95 Zarządu Miasta z dnia 27.04.95r. przekazano w administrację Zarządowi Budynków Miejskich nieruchomości, budynki, budowle i urządzenia na nich znajdujące się. Na podstawie zawartej umowy cesji, ZBM przejął prawa i obowiązki z dotychczasowych umów oraz gwarantował realizację wszelkich zawartych w nich ustaleń.

Wówczas przekazano w administrację 59 budynków. Na przestrzeni tych kilku lat na mocy uchwał Zarządu Miasta lub później Zarządzenia/Dyspozycji Prezydenta Miasta Żory w związku z przejęciem nowych budynków, sprzedażą przez gminę lub rozbiórką czy przekazaniu zarządu nieruchomości wspólnej, ewidencja ta ulegała zmianom.

W lipcu 2006r. nastąpiła kolejna zmiana. Zgodnie Uchwałą Rady Miasta Nr 559/XLIX/06 z dnia 29.06.2006r. Zarząd Budynków Miejskich został przekształcony z dniem 01.07.2006r. z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.

Styczeń 2014r. także przyniósł zmiany. Wydział lokalowy działający w Urzędzie Miasta został przeniesiony do ZBM-u. I tak od 01.01.2014r. do naszych zadań należy także rozpatrywanie wniosków o przydział mieszkania i organizowanie przetargów na wynajem lokali użytkowych należących do Gminy.

Działalność Zarządu Budynków Miejskich obejmuje także:
1. Administrowanie budynkami, w których znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe
2. Sprawowanie zarządu budynków będących współwłasnością
3. Administrowanie budynkami socjalnymi
4. Zarządzanie dworcem PKS tj. mieszczącymi się tam lokalami użytkowymi, poczekalnią, toaletami oraz utrzymywaniem czystości terenu przyległego do lokali użytkowych
5. Administrowanie budynkami użyteczności publicznej.
6. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez miasto.

W Zarządzie Budynków Miejskich zatrudnienie zgodne jest z zatwierdzoną strukturą organizacyjną. Osoby zatrudnione wykonują czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem budynków, a więc utrzymują budynki w należytym stanie technicznym, utrzymują porządek i dbają o należyty stan sanitarny, zapewniają lokatorom bezpieczne i właściwe korzystanie z pomieszczeń i urządzeń. ZBM sporządza i zawiera umowy z najemcami, zarówno lokali mieszkalnych, jak i użytkowych. Podejmuje również wszelkie czynności związane z windykacją należności – czynszu i innych opłat za korzystanie z lokali. Polityka działania Zarządu w gospodarce remontami koncentruje się na utrzymaniu nieruchomości w stanie technicznym nie pogorszonym a w miarę posiadanych środków wykonuje modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnych.

 

Nasza Misja

Do podstawowych zadań Zarządu Budynków Miejskich w Żorach należy: gospodarowanie lokalami mieszkalnymi, w tym socjalnymi oraz pomieszczeniami tymczasowymi, w zakresie realizacji zadań własnych Gminy, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych na terenie Żor, w zakresie realizacji zadań własnych Gminy, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach poprzez zapewnianie lokali socjalnych oraz lokali zamiennych.

Dyrektor – Joachim Gembalczyk

Zarząd Budynków Miejskich
al. Wojska Polskiego 4 A
44 – 240 Żory