Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności Zarządu Budynków Miejskich


Zarząd Budynków Miejskich (ZBM)  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zbmzory.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Historia aktualizacji strony:
18.11.2020 – przegląd treści, aktualizacja zakładek „Dział Lokalowy”, „Z przyszłością w Żorach”, dodano wzory wniosków o najem
24.10.2020 – przegląd treści, uporządkowanie menu, podział na działy, aktualizacja polityki prywatności i RODO, przegląd wtyczek, aktualizacja strony


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.


Treści niedostępne
• zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,
• treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
• dodane obrazki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych, które nie posiadają opisów dodatkowych,
• wykresy, zwizualizowane struktury, np organizacyjne, które nie posiadają opisów dodatkowych,
• tabele niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności.


Wyłączenia
• multimedia nadawane na żywo,
• multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
• dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,
• linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył ZBM, w tym interaktywna mapy dojazdy i lokalizacji budynków, które mogą być umieszczane w treści wpisów,
• treści będące w posiadaniu ZBM, które nie zostały przez ZBM lub na jego rzecz wytworzone lub przez ZBM nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ZBM nie jest uprawniony,


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: :
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Historia przeglądów i aktualizacji deklaracji:
• 24.10.2020 – korekty stylistyczne, zmiana czcionki na Calibri
• 18.11.2020- usunięto informację o barierach architektonicznych budynku

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z ZBM<
 • Osobą kontaktową jest Administrator Systemu Informatycznego – Krzysztof Chrobasik
 • E-mail: administrator.systemu@zbmzory.pl
 • Telefon: 32 435 64 64
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 • Link do strony internetowej  Rzecznika Praw Obywatelskich

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
  Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Urząd Miasta Żory
• Adres: Al. Wojska Polskiego 25
• E-mail: umzory@um.zory.pl
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
1. Budynek ZBM położony przy Al. Wojska Polskiego 4 a nie posiada barier architektonicznych.
2. Przestrzenie komunikacyjne wewnątrz budynku są wolne od barier poziomych i pionowych;
3. Korytarze znajdujące się w ww. budynku są ogólnodostępne;
4. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynkach jest zapewniona w sposób wizualny;
5. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;
6. W pobliżu wymienionej lokalizacji na parkingach publicznych znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe do osób niepełnosprawnych;
7. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniono możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).


Dostępność informacyjno – komunikacyjna
1. Może zostać zapewniona obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego;
2. Osoby, które z uwagi na ograniczenia nie mają możliwości osobistego dotarcia do ZBM i załatwienia swojej sprawy mają możliwość umówienia wizyty pracownika, który dotrze do ich miejsca zamieszkania i pomoże załatwić sprawę (dostarczy potrzebne dokumenty, pomoże w ich wypełnieniu i przyjmie korespondencję kierowaną do ZBM).
Ułatwienia
• serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych;
• pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki;
• serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
◦ zmiana wielkości czcionki,
◦ zmiana kontrastu,
◦ oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,

   Historia aktualizacji:

    18.11.2020 – usunięto informację o barierach architektonicznych budynku

    29.03.2021 – opublikowano raport o dostępności