WYNAJEM MIESZKAŃ W RAMACH PROGRAMU „Z PRZYSZŁOŚCIĄ W ŻORACH”

PODSTAWA PRAWNA: Uchwała Rady Miasta Żory nr 159/XI/19 z 26.09.2019 roku w sprawie zasad oddawania w najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Żory

Z przyszłością w Żorach” to unikalny w skali całego kraju program dzięki, któremu w Żorach powstanie docelowo ponad tysiąc nowoczesnych mieszkań czynszowych wraz z możliwością wynajęcia miejsc postojowych zlokalizowanych w halach garaży podziemnych. O mieszkanie w ramach programu mogą ubiegać się zarówno mieszkańcy Żor jak i osoby spoza rejonu posiadające odpowiednie zabezpieczenie finansowe. Mieszkania w ramach pierwszego etapu programu zostały przekazane najemcom. Aktualnie trwają prace dotyczące realizacji drugiego etapu programu w ramach, którego powstaną dwa budynki. Łączna liczba mieszkań, które powstaną w tym etapie to 288 lokali o zróżnicowanym metrażu.

Zgłoszenie uczestnictwa w programie mieszkaniowym “Z przyszłością w Żorach” następuje w formie elektronicznej. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w ww. programie dostępny jest ze strony internetowej ZBM Żory, (“Z przyszłością w Żorach” / Ankieta). Wypełnioną ankietę należy przesłać online, a potwierdzeniem jej złożenia jest ankieta zwrotna odesłana na adres mailowy wnioskodawcy (potwierdzenie automatyczne).

KRYTERIUM KWALIFIKUJĄCE DO ODDANIA W NAJEM:

1. Posiadanie zdolności czynszowej umożliwiającej wynajęcie danej powierzchni mieszkalnej.

2. Brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego w Żorach oraz miejscowości pobliskiej (miejscowość pobliska – należy przez to rozumieć miejscowość położoną w powiecie, w którym znajduje się lokal, lub powiecie graniczącym z tym powiatem).

Wniosek o najem składa się w momencie dokonywania wyboru mieszkania. Wtedy też następuje weryfikacja zdolności czynszowej oraz przyjęcie oświadczeń dotyczących nieposiadania tytułu własności, konieczności poniesienia nakładów na wykończenie mieszkania oraz klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych.

Przekazanie wybranego lokalu wraz z kompletem kluczy następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, który spisują pracownicy działu administracji ZBM. Z datą przejęcia lokalu mieszkalnego zostaje zawarta umowa najmu, którą podpisują obie strony, tj. Wynajmujący i Najemca.

GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY NAJMU:

1. Umowa najmu zawierana jest na czas nieoznaczony.

2. Lokator otrzymuje lokal mieszkalny w stanie „deweloperskim”, wykańcza go we własnym zakresie ponosząc wszystkie związane z tym koszty. Lokator nie ma prawa do zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykończeniem i wyposażeniem lokalu, zarówno w czasie obowiązywania umowy najmu jak i po jej zakończeniu i opuszczeniu lokalu.

3. Obowiązująca stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach, z programu to:

  • 19,00 zł/m2w lokalach mieszkalnych usytuowanych w parterze budynku,
  • 20,00 zł/m2 w lokalach mieszkalnych usytuowanych od 1 piętra wzwyż
  • 10,00 zł/m2 za komórkę.

4. Lokator i osoby wskazane do wspólnego zamieszkania są zobowiązane w terminie do 6 miesięcy, od daty sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego do zamieszkania i zameldowania się na pobyt stały w lokalu. Wzór umowy najmu, regulaminy i druki oświadczeń dostępne są na stronie internetowej ZBM Żory

Program zakłada w przyszłości możliwość wykupu lokalu.

UWAGA: Pierwszeństwo do wyboru mieszkań obecnie mają osoby, które zostały wylosowane w kolejności od 1-1000, a nie dokonały jeszcze wyboru mieszkania. Następnie prawo wyboru mają osoby, które złożyły ankietę, zgodnie z datą jej przesłania.