Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania dotyczące najmu lokali mieszkalnych z programu “Z przyszłością w Żorach”.

 1. Gdzie i w jaki sposób należy składać wnioski?
  Wnioski należy składać osobiście w Zarządzie Budynków Miejskich, al. Wojska Polskiego 4a, w wyznaczonych dniach i godzinach według kolejności wyboru mieszkania ustalonej w losowaniu, w terminie od 5 marca 2018 r.
 2. Kiedy planowane jest zakończenie budowy?  <aktualizacja 2019>
  Pierwszy oddany zostanie budynek nr 6 w listopadzie 2018 roku, kolejne w 2019 roku.

  Pierwszy budynek przy ul. Sokolej 2, 4, i 6 został oddany do zasiedlenia w lipcu 2019r. 

  Liczba lokali mieszkalnych – 76

  Liczba miejsc postojowych – 69

  Kolejny budynek przy ul. Orlej 9 i 11 i Jastrzębiej 2 i 4 – proces zasiedlania rozpoczął się od 04.11.2019r.

  Liczba lokali mieszkalnych – 91

  Liczba miejsc postojowe – 87

  Budynek przy ul. Orlej 1 i 3 oraz 5 i 7 planowany termin oddania do użytkowania to 2020r.

  Liczba lokali mieszkalnych – 135

  Liczba miejsc postojowych – 141

  Budynek przy ul. Armii Krajowej planowany termin oddania do użytkowania to 2020r.

  Liczba lokali mieszkalnych – 96;

 3. Jak duże są mieszkania?
  Mieszkania o różnej powierzchni typu M-1, M-2, M-3 i M-4.
 4. Gdzie można zapoznać się z układem mieszkań?Przed ustaleniem wyboru kolejności przydziału mieszkań na stronach internetowych Urzędu Miasta Żory i ZBM w Żorach będzie możliwość zapoznania się z układem mieszkań w poszczególnych budynkach i ich wielkością.
 5. W jaki sposób będą przyznawane mieszkania?
  Będzie ustalane pierwszeństwo wyboru mieszkania w drodze losowania.
 6. Czy mieszkanie będzie wyposażone? Jaki będzie standard oddawanych lokali?
  Mieszkania w ramach realizowanego programu „Z przyszłością w Żorach” będą wykonane w tzw. standardzie deweloperskim, to znaczy będą wykonane zgodnie z projektem następujące elementy: podstawowa instalacja elektryczna, podstawowa instalacja wodno- kanalizacyjna bez przyborów, baterii, wanien, umywalek, instalacja domofonowa, instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami, stolarka w zakresie drzwi zewnętrznych i okien zewnętrznych, tynki gipsowe wewnętrzne bez gładzi, wylewki (tzn. podłoża pod posadzki).
 7. Co z wkładem własnym (panele, sanitariaty itp.) w przypadku rezygnacji z najmu?
  Nie przewiduje się zwrotu poniesionych nakładów, ale będzie możliwość zabrania wyposażenia, które można zdemontować.
 8. Czy będzie naliczona kaucja mieszkaniowa? <aktualizacja 2019>

  Tak. Jednomiesięczny czynsz za dany lokal, obliczony według stawki czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu.

  Nie jest pobierana kaucja zabezpieczająca należności z tytułu najmu.

 9. Czy będzie możliwość dokupienia drugiego miejsca postojowego w garażu?
  Tak, ale pod warunkiem, że po zakończeniu przydziału mieszkań pozostaną niewykorzystane miejsca parkingowe.
 10. Po ilu latach można wykupić mieszkanie?
  Sprzedaż może nastąpić nie wcześniej jak po 2 latach od zakończenia budowy i za zgodą instytucji finansującej, przy liczbie chętnych do wykupienia na daną nieruchomość nie mniej niż 8.
 11. Czy będzie naliczana bonifikata od ceny sprzedaży za każdy pełny rok najmu? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
  Tak. Za każdy zakończony rok najmu 2%.
 12. Zostałem wylosowany, ale chcę zrezygnować z oferty lub chcę je otrzymać w kolejnym etapie budowy.
  Zrezygnować można na każdym etapie rozdzielania mieszkań. W przypadku dalszego zainteresowania wynajmem mieszkania w kolejnym etapie, będzie taka możliwość bez utraty miejsca w kolejce.
 13. Czy będzie możliwość przepisania prawa najmu na rodzinę (dzieci, rodziców itd.)?
  Niniejszą kwestię reguluje obecnie art. 691 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego brzmieniem, w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Warunkiem dla wstąpienia jest stałe zamieszkiwanie z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. W razie braku wymienionych osób stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa. Wstąpienie nie zachodzi w przypadku śmierci jednego z współnajemców (np. małżonka w sytuacji wspólnego najmu) – wówczas stroną stosunku najmu jest w dalszym ciągu pozostały przy życiu współnajemca lub współnajemcy.
 14. Czy będzie weryfikacja dochodów? Czy na podstawie zaświadczeń czy oświadczeń?
  Tak. Podstawą będą oświadczenia, w przypadku wątpliwości będzie można żądać potwierdzeń w formie np. zaświadczeń.
 15. Ilość mieszkań przekazanych do zasiedlenia? <aktualizacja 2019>

  W pierwszym etapie przekazanych będzie do zasiedlenia 500 lokali mieszkalnych. Informacja zawarta w pkt 2.

 16. Kto może ubiegać się o najem lokalu?  <aktualizacja 2019Każdy, kto wykaże zdolność finansową do utrzymania danego lokalu oraz osoba nie posiadająca tytułu prawnego (własności) do lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego w tej samej (w Żorach), lub pobliskiej miejscowości. / art. 2 ust. 1 pkt 135/ Definicja pobliskiej miejscowości – należy przez to rozumieć miejscowość położoną w powiecie, w którym znajduje się lokal, lub powiecie graniczącym z tym powiatem.
 17. Terminy składania ankiet i wniosków?
  W obecnie trwającym procesie inwestycji termin przyjmowania ankiet upływa 15 stycznia 2018r.Ankiety, które wpłyną po tym terminie będą wykorzystane w kolejnych etapach Programu.
 18. Na jaki okres będą zawierane umowy najmu?
  Na czas nieoznaczony.
 19. Jakie będą koszty utrzymania lokalu? <aktualizacja 2019> Planowane koszty utrzymania lokalu to 20 zł/m2, w tym centralne ogrzewanie  . Dodatkowo, według wskazań liczników będzie płatna energia elektryczna oraz zimna i ciepła woda. Koszty te mogą ulec zmianie, po dokonaniu rozliczenia inwestycji. Wszystkie składniki, które wchodzą w skład miesięcznych opłat zostały podane na stronie internetowej www.zbmzory.pl, w przyjętych wzorach umowy. Wzory zostały umieszczone w menu /Mieszkania z Przyszłością w Żorach / Wzór umów najmu
 20. W jakiej dzielnicy zlokalizowane są lokale? Budynki z pierwszego etapu Programu zlokalizowane są w dzielnicy Pawlikowskiego.
 21. Czy obecność jest obowiązkowa przy ustalaniu kolejności wyboru mieszkania?.
  Nie jest obowiązkowa.