ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY OR.0050.599.2022 Z DNIA 20.04.2022

w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559), art. 20 pkt 2, art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z p. zm.), Uchwały Rady Miasta Nr 226/XXI/2008 z 24 kwietnia.2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 105, poz. 2217 z p. zm.) oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory Nr OR.0151.1212.2021 z dnia 30 września 2021r. z późniejszymi zmianami, w sprawie przyjęcia regulaminu wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność miasta Żory na czas oznaczony do 3 lat, w tym jeśli po pierwszej umowie strony zwierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

ZARZĄDZAM

§ 1

 1. Wywiesić wykaz nieruchomości przeznaczony do wynajmu, położony w Żorach przy ul. Kolejowej 13/ 3, o powierzchni 3795,00 m2 wraz z halą magazynową o powierzchni 265,80 m2 znajdującą się na tej działce, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
  Żory al. Wojska Polskiego 25, w Zarządzie Budynków Miejskich w Żorach al. Wojska
  Polskiego 4a oraz w widocznym miejscu na przedmiotowym lokalu. Ponadto wykaz zostanie zamieszczony na stronie internetowej ZBM, na okres 21 dni.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Budynków Miejskich.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA ŻORY

WALDEMAR SOCHA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Prezydent Miasta Żory działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z p. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do ponownej dzierżawy.

 1. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość położona w Żorach przy ul. Kolejowej 13/3 składająca się z części działki o nr 2625/72 wraz z halą magazynową znajdującą się na tej działce.
 2. Łączna powierzchnia działki wynosi 3795,00 m2, powierzchnia hali magazynowej
  wynosi 265,80 m2.
 3. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej GL1X/00006914/2.
 4. Dzierżawiona nieruchomość przeznaczona jest pod skup surowców wtórnych.
 5. Lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań.
 6. Aktualna stawka dzierżawy gruntu za 1 m2 wynosi 1,3246 złnetto, hali za 1 m2 wynosi 8,8926 zł netto.
 • Do stawki bazowej netto zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT oraz opłaty za media.
 • Czynsz będzie waloryzowany z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym w Monitorze Polskim w formie Komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za kwartał poprzedni.
 • Najemca zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznych należności czynszowych zgodnie z terminem wyznaczonym na fakturze.
 • Najemca będzie zobowiązany do złożenia deklaracji o podatku od nieruchomości do Urzędu Miasta Żory i do opłacania podatku od nieruchomości.
 1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony tj. 6 miesięcy bez możliwości przedłużenia na następny okres.
 2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. 22.04.2022 do 12.05.2022