REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. FOLWARECKIEJ W ŻORACH.

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Folwareckiej w Żorach, zwanego dalej targowiskiem.

§ 2

 1. Właścicielem targowiska jest Gmina Miejska Żory.
 2. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Prezydent Miasta.
 3. Administratorem targowiska, zwanym dalej administratorem jest przedsiębiorca, z którym została zawarta umowa na obsługę targowiska.
 4. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o kupcach rozumieć przez to należy osoby, które na targowisku trudnią się działalnością opisaną w § 3 ust. 1.

§ 3

 1. Targowisko przeznaczone jest do prowadzenia detalicznej działalności handlowej poza siecią handlową, w pawilonach handlowych lub innych urządzeniach do prowadzenia handlu, z kosza i z ręki, z samochodu a także do świadczenia obok działalności handlowej lub niezależnie od niej drobnych usług.
 2. Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowisku są osoby prawne, instytucje nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne.

§ 4

 1. Targowisko czynne jest w każdy dzień powszedni od godz. 6:00 do godz. 18:00, w soboty od godz. 6:00 do godz. 15:00, w niedziele handlowe od godz. 6:00 do godz. 14:00.
 2. Na uzasadniony wniosek kupców targowisko może być czynne w innych godzinach niż określone w ust. 1.
 3. Dowóz towarów do punktów handlowych targowiska i ich odwóz winien odbywać się w następujących godzinach:
  1. do godz. 9:00, a zimą do 10:00,
  2. od godz. 15:00.
 4. Czas rozładunku i załadunku towaru nie może trwać dłużej niż 30 minut.

§ 5

 1. Na terenie targowiska miejskiego istnieje możliwość wydzierżawienia pomieszczenia handlowego, znajdującego się w pawilonach handlowych, za który pobierany będzie czynsz dzierżawny.
 2. Dzierżawa pomieszczenia handlowego następować będzie na podstawie odrębnie zawartej umowy.
 3. Ruchome urządzenia będące własnością kupców, z których prowadzony jest handel, po zakończeniu handlu powinny być codziennie usuwane z terenu targowiska.
 4. Obiekty i urządzenia handlowe ustawione w ciągach komunikacyjnych będą usuwane na koszt i ryzyko właścicieli.

§ 6

 1. Kupcy prowadzący sprzedaż z dzierżawionych pomieszczeń handlowych mogą eksponować towar tylko przed swoim pomieszczeniem, w taki sposób, aby zachować ciągi komunikacyjne o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m.
 2. Kupcy dzierżawiący rogowe pomieszczenia handlowe mogą dodatkowo wyeksponować towar przeznaczony do sprzedaży przy bocznej ścianie z zachowaniem ciągu komunikacyjnego o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m.
 3. Ekspozycja towaru przed niezajętymi pomieszczeniami handlowymi jest zabroniona.

§ 7

Uchylony Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego z dn. 30.07.2021 r.

§ 8

Kupcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swe czynności, w taki sposób, aby nie zakłócać innym sprzedaży i zakupów.

§ 9

 1. Sprzedaż z innych urządzeń do prowadzenia handlu poza pomieszczeniami handlowymi, np. ze stołu, z kosza lub z ręki, z samochodu może być prowadzona wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach handlu na terenie targowiska.
 2. Miejsce do handlu wyznacza kupcom uprawniony przedstawiciel administratora targowiska.
 3. Wyznaczanie miejsc do handlu rozpoczyna się w pierwszej godzinie funkcjonowania targowiska.
 4. Wyznaczenie miejsca do handlu, dokonane przez przedstawiciela administratora targowiska,jest wiążące dla kupców.
 5. Przy wyznaczaniu miejsc do handlu uprawniony przedstawiciela administratora targowiska nie bierze pod uwagę czynności faktycznych dokonanych przez kupców, w tym w szczególności samodzielnych rezerwacji, samowolnego zajęcia danego miejsca w godzinach poprzedzających otwarcie targowiska oraz w trakcie jego otwarcia.
 6. Przy wyznaczaniu miejsc do handlu przedstawiciel administratora dąży do maksymalnego wykorzystania powierzchni targowiska i umożliwienia wykonywania handlu wszystkim chętnym kupcom.
 7. Przedstawiciel administratora decyduje o ilości miejsca przypadającego na jednego kupca i w razie konieczności, uprawniony jest do zmiany decyzji i nakazania kupcom ograniczenia ilości zajętego miejsca stosując się do poniższych kryteriów:
 1. W przypadku posiadania przez kupca umowy na pobór energii elektrycznej z gniazda zewnętrznego obowiązuje pierwszeństwo zajmowania miejsca do handlu w pobliżu tego gniazda
 2. Kupiec zajmujący mniejszą liczbę stanowisk handlowych ma pierwszeństwo przed kupcem zajmującym większą liczbę stanowisk.
 3. Brak zastosowania się kupców do wskazań przedstawiciela administratora traktowany będzie jako naruszenie regulaminu targowiska. W takim przypadku przedstawiciel administratora uprawniony jest do:
  1. wezwania Policji w celu przywrócenia porządku,
  2. odmowy wyznaczenia miejsca do handlu.

§ 10

Na targowisku zabrania się:

 1. handlu poza miejscami do tego wyznaczonymi, a w szczególności na przejściach przeznaczonych do ruchu pieszych lub w sposób utrudniający ruch,
 2. eksponowania towarów na skrzydłach drzwi hal targowych,
 3. odstępowania przydzielonego miejsca handlu osobom trzecim,
 4. samowolnego ustawiania stoisk handlowych,
 5. parkowania pojazdami na terenie targowiska,
 6. wjazdu na teren targowiska pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 7. zaśmiecania i zanieczyszczania terenu targowiska, wyrzucania śmieci pochodzących z prowadzonej działalności do koszy ulicznych, służących tylko i wyłącznie dla klientów targowiska,
 8. wieszania reklam i anten bez zgody administratora,
 9. montażu zewnętrznego monitoringu wizyjnego bądź innych urządzeń służących do utrwalania wizerunku osób.

§ 11

Opłaty targowe, w wysokości określonej w uchwalonej taryfie opłat targowych, pobierane są przez wyznaczonego w trybie określonym w odrębnych przepisach inkasenta. Administrator obowiązany jest umożliwić kupcom stałe zapoznawanie się z taryfą opłat.

§ 12

Administrator ma prawo odmówić wyznaczenia miejsca do handlu kupcom, którzy nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu.

§ 13

Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

 1. przestrzegania regulaminu targowiska,
 2. utrzymania ładu, porządku i czystości w obrębie miejsca sprzedaży, usunięcia po zakończeniu handlu opakowań i odpadów poprzez ich segregację (o ile administrator zapewnił kontenery do selektywnej zbiórki śmieci) do kontenerów ustawionych przy targowisku,
 3. właściwej dbałości o urządzenia znajdujące się na targowisku,
 4. podporządkowania się poleceniom administratora targowiska dotyczącym wyznaczania miejsc do sprzedaży oraz w innych sprawach porządkowych.

§ 14

Uwagi dotyczące funkcjonowania targowiska mogą być zgłaszane:

 1. ustnie lub pisemnie administratorowi targowiska
 2. pisemnie w Urzędzie Miasta w Żorach.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.