ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY OR.0050 459.2022 Z DNIA 28.03.2022r.

w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z p. zm. ), art. 20 pkt 2, art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. Poz.1899 z p. zm.), Uchwały Rady Miasta Nr 226/XXI/2008 z 24 kwietnia.2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 105, poz. 2217 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory Nr OR.0151.122.2021 z dnia 30.09.2021r. w sprawie przyjęcia regulaminu wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność miasta Żory na czas oznaczony do 3 lat, w tym jeśli po pierwszej umowie strony zwierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Zarządzenie

§ 1

Wywiesić wykaz nieruchomości przeznaczonej do ponownego wynajmu, położonej w Żorach przy ul. Ks. Przemysława 2 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Żorach al. Wojska Polskiego 25, w Zarządzie Budynków Miejskich w Żorach al. Wojska Polskiego 4a oraz w widocznym miejscu na przedmiotowym lokalu.

Ponadto wykaz zostanie zamieszczony na stronie internetowej ZBM, na okres 21 dni

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Budynków Miejskich.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Prezydent Miasta Żory działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2021 r. poz.1899 z p. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej przeznaczonej do wynajmu.

 1. Lokal użytkowy położony w Żorach przy ul. Ks. Przemysława 2, na działkach nr 2171/67 i 2173/91 .
 2. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 25,34 m2.
 3. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej GL1X/00006743/2.
 4. Lokal użytkowy przeznaczony jest na działalność biurową.
 5. Lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań.
 6. Aktualna stawka za 1 m2 wynosi 0,0116 zł netto.
 • Do stawki bazowej netto zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT, podatek od nieruchomości oraz opłaty za media.
 • Czynsz będzie waloryzowany z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym w Monitorze Polskim w formie Komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za kwartał poprzedni.
 • Najemca zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznych należności czynszowych zgodnie z terminem wyznaczonym na fakturze.
 • Najemca będzie zobowiązany do złożenia deklaracji o podatku od nieruchomości do Urzędu Miasta Żory i do opłacania tego podatku.
 1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony tj. 3 lata.
 2. Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. 01.04.2022r – 22.04.2022r