Osoby pozostające w lokalu po zgonie dotychczasowego najemcy winny złożyć w ZBM Żory następujące dokumenty:

1/ pisemny wniosek o zawarcie umowy najmu wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami,

2/ odpis skrócony aktu zgonu najemcy (kserokopia i oryginał do wglądu),

3/ dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z dotychczasowym najemcą (kserokopia i oryginał do wglądu),

Ponadto ww. osoby (z wyłączeniem osób określonych w art. 691 Kodeksu cywilnego) winny dostarczyć:

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?

1/ Dokument potwierdzający stan cywilny (kserokopię: aktu małżeństwa lub aktu zgonu małżonka lub orzeczenie o rozwodzie). Osoby stanu wolnego składają oświadczenie w obecności pracownika ZBM Żory.

2/ Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach brutto z ostatnich 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku.

3/ Zaświadczenie, bądź decyzje o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej

4/ Dochody wynikające z alimentów (decyzję z funduszu alimentacyjną lub orzeczenie zasądzające alimenty).

5/ Decyzje (kserokopie) o uznaniu za osobę bezrobotną i ewentualnym przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

6/ Decyzje (kserokopie) o wysokości renty/emerytury.

7/ Inne dokumenty lub oświadczenia stanowiące potwierdzenie źródeł utrzymania wnioskodawcy.

8/ Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

UWAGA

Osoby pełnoletnie zamieszkujące w lokalach bez tytułu prawnego, które pozostały po wyprowadzeniu się głównego najemcy lub jego śmierci, o ile zamieszkiwały wspólnie przez okres, co najmniej 3 lat mogą otrzymać skierowania do zawarcia umowy najmu w przypadku spełnienia kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta ws. zasad oddawania w najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Żory.

W przypadku uzyskania szczegółowych informacji w ww. temacie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 4356344 wew. 42

Wymagane dokumenty, druki, zaświadczenia można pobrać w siedzibie ZBM Żory, lub pobrać ze strony internetowej ZBM tj. druk wniosku, deklaracja o wysokości dochodów, oświadczenie o stanie majątkowym, oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do lokalu, zaświadczenie pracodawcy o dochodach.