WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH Z GMINNEGO ZASOBU LOKALOWEGO

Wolne lokale użytkowe wynajmowane są zgodnie z przepisami regulującymi zasady oddania w najem lokali użytkowych, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej ZBM

Informacji o tym, czy miasto planuje wynajęcie lokalu użytkowego, należy szukać na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Żory, ZBM, w prasie lokalnej oraz w Internecie.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni, po czym publikowane jest ogłoszenie o przetargu z danymi dot. lokalu, daty i miejsca przetargu. Ogłoszenie to również podaje się do publicznej wiadomości.

Uczestnik przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej stosowne dokumenty i oświadczenia, które są do pobrania na stronie internetowej ZBM

Ponadto oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia określonego w ogłoszeniu wadium, które osobie wygrywającej przetarg wlicza się w należności czynszowe, pozostałym oferentom wadium jest zwracane. Umowy najmu na lokal użytkowy zawierane na czas określony tj. na 3 lata, na wniosek najemcy mogą być przedłużone na kolejny okres.