INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKANIOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ ŻORY

Co należy zrobić, kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę, jakie kryteria obowiązują w naszej gminie, gdzie należy się zgłosić.

Prawo do wnioskowania o lokal komunalny potwierdza ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. O najem lokalu komunalnego (o pełnym czynszu) lub lokalu o najmie socjalnym z gminnego zasobu mogą ubiegać się osoby spełniające kryteria obowiązujące w naszej gminie. Taka możliwość przysługuje osobom, rodzinom, które osiągają niskie dochody uniemożliwiające zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie, czyli nie są w stanie wynająć lub kupić mieszkania/domu na wolnym rynku.

Obowiązujące kryteria w Gminie Miejskiej Żory określone zostały w załączniku do uchwały Rady Miasta Nr 554/XLII/22 z 26 maja 2022 r. w sprawie „przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Żory”, to kryterium dochodu i kryterium powierzchni. Oba te kryteria muszą być równocześnie spełnione przez wnioskodawcę.

Kryterium dochodu.

Wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, uzasadniającą oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu określa się, jako:

1) w gospodarstwie jednoosobowym – kwotę nieprzekraczającą 350% najniższej emerytury,
2) w gospodarstwie dwuosobowym – kwotę nieprzekraczającą 600% najniższej emerytury,
3) w gospodarstwie trzyosobowym – kwotę nieprzekraczającą 900% najniższej emerytury,
4) w gospodarstwie czteroosobowym – kwotę nieprzekraczającą 1200% najniższej emerytury,
5) w gospodarstwie liczniejszym, niż czteroosobowe – kwotę 1200% najniższej emerytury powiększoną o 250% najniższej emerytury za piątą i każdą następną osobę.

Dochód gospodarstwa domowego stanowią dochody wnioskodawcy i członków jego rodziny zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkiwania, wykazane ze wszystkich źródeł ich uzyskiwania, odpowiednio udokumentowane przez wnioskodawcę.

Kryterium powierzchni.

 • dla w gospodarstwa jednoosobowego – nie może przekroczyć 15 m2 powierzchni mieszkalnej przypadającej na 1 osobę zamieszkującą w lokalu wspólnie z wnioskodawcą,
 • dla gospodarstwa wieloosobowego – kryterium to nie może przekroczyć 10m2 na osobę zamieszkującą w lokalu.

Osoba/rodzina ubiegająca się o wynajem lokalu mieszkalnego lub o zamianę lokalu z tzw. urzędu składa w Dziale Zarządzania Lokalami Gminnymi Zarządu Budynków Miejskich, z siedzibą Żory, al. Wojska Polskiego 4a wypełniony wniosek mieszkaniowy (druk wniosku wraz z zaświadczeniami można pobrać w siedzibie ZBM lub ze strony internetowej ZBM Żory

Termin przyjmowania wniosków upływa 31 sierpnia danego roku, podlegają one rozpatrzeniu na rok następny.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
 2. oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego,
 3. oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości. Pobliska miejscowość to miejscowość położona w powiecie, w którym znajduje się lokal lub w powiecie graniczącym z tym powiatem.
 4. osoby niepełnosprawne winny przedłożyć stosowne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (do wglądu),
 5. osoby rozwiedzione wyrok Sądu o rozwodzie (do wglądu).

Organ gminy, dokonuje oceny sytuacji majątkowej i rodzinnej wnioskodawcy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje wpisanie na listę osób oczekujących na przyznanie mieszkania. Okres oczekiwania na mieszkanie w Gminie Żory uzależniony jest od wielkości pozyskiwanych lokali oraz liczebności osób w rodzinie ubiegającej się o mieszkanie.

Mając do dyspozycji wolne lokale przedstawia się propozycję lokalową, po zaakceptowaniu przez wnioskodawcę następuje podpisanie umowy najmu. W zależności od posiadanych dochodów umowa zawierana jest na lokal komunalny o pełnym czynszu lub na lokal o najmie socjalnym. W umowie najmu zawarte są prawa i obowiązki zarówno najemcy, jak i wynajmującego, określone też są opłaty czynszowe, jakie najemca zobowiązany jest comiesięcznie uiszczać.


PRZEDŁUŻENIA, PONOWNE ZAWARCIA UMÓW NAJMU SOCJALNEGO LOKALU

Lokale o najmie socjalnym wynajmowane są na czas oznaczony, tj. na okres 1 roku z możliwością przedłużenia na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej przedłużenie umowy.  Po wygaśnięciu umowy najmu lokal socjalny winien być przez najemcę niezwłocznie opuszczony i zwrócony zarządcy.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?

 • wniosek,
 • deklaracja o wysokości dochodów wraz z zaświadczeniami,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,

Druk wniosku wraz z wymaganymi zaświadczeniami i oświadczeniami jest do pobrania w siedzibie ZBM lub ze strony internetowej

Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie ZBM lub wysłać tradycyjną pocztą na adres: Zarząd Budynków Miejskich, al. Wojska Polskiego 4a, 44-240 Żory.

Przedłużenie umowy najmu socjalnego, bądź ponowne zawarcie umowy uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodu i braku zaległości w opłatach czynszowych, i może być zawarta z osobą zamieszkującą w dotychczasowym lokalu z najmem socjalnym, której wysokość dochodu w prowadzonym przez nią gospodarstwie domowym na osobę:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym nie przekracza 200% najniższej emerytury,
 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym nie przekracza 185% najniższej emerytury.

Osoby, które zajmują mieszkania w gminnym zasobie mieszkaniowym bez tytułu prawnego zostają obciążone odszkodowaniem z tyt. bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego.


ZAWIERANIE UMÓW NAJMU PO ZGONIE LUB WYPROWADZENIU SIĘ NAJEMCÓW

Osoby pozostające w lokalu po zgonie dotychczasowego najemcy winny złożyć w ZBM Żory następujące dokumenty:

 1. wniosek o zawarcie umowy najmu wraz z wymaganymi oświadczeniami,
 2. odpis skrócony aktu zgonu najemcy (kserokopia i oryginał do wglądu),
 3. dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z dotychczasowym najemcą (kserokopia i oryginał do wglądu),

Ponadto ww. osoby (z wyłączeniem osób określonych w art. 691 Kodeksu cywilnego) winny dostarczyć:

 1. dokument potwierdzający stan cywilny (akt małżeństwa, akt zgonu małżonka lub orzeczenie o rozwodzie). Osoby stanu wolnego składają oświadczenie w obecności pracownika ZBM Żory,
 2. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto z ostatnich 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku,
 3. zaświadczenie, bądź decyzje o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej,
 4. dokumenty dotyczące alimentów (decyzję z funduszu alimentacyjnego, orzeczenie / postanowienie lub ugodę sądową o alimentach),
 5. decyzję o uznaniu za osobę bezrobotną i ewentualnym przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
 6. decyzję o wysokości renty/emerytury,
 7. inne dokumenty lub oświadczenia stanowiące potwierdzenie źródeł utrzymania wnioskodawcy,
 8. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

UWAGA

Osoby pełnoletnie zamieszkujące w lokalach bez tytułu prawnego, które pozostały po wyprowadzeniu się głównego najemcy lub jego śmierci, o ile stale zamieszkiwały wspólnie z dotychczasowym najemcą, mogą otrzymać skierowanie do zawarcia umowy najmu w przypadku spełnienia kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta ws. przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Żory.

W przypadku chęci uzyskania szczegółowych informacji w ww. temacie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 43 56 344 wew. 42

Wymagane dokumenty, druki, zaświadczenia można pobrać w siedzibie ZBM Żory, lub pobrać ze strony internetowej ZBM tj. druk wniosku, deklaracja o wysokości dochodów, oświadczenie o stanie majątkowym, oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do lokalu, zaświadczenie pracodawcy o dochodach.


ZAMIANA LOKALU Z KONTRAHENTEM

Przepisy dotyczące możliwości zamiany lokalu pomiędzy kontrahentami określone zostały w załączniku do uchwały Rady Miasta Nr 554/XLII/22 z 26 maja 2022 r. w sprawie „przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Żory

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ:

Wniosek o zamianę lokalu wraz z wymaganym oświadczenia i zaświadczeniami– do pobrania w siedzibie ZBM Żory – pokój nr 5 , bądź można pobrać ze strony internetowej ZBM Żory.

Ponadto: dokumenty tożsamości najemców mieszkań zamienianych, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa najmu, skierowanie do jej zawarcia, decyzja przydziału lokalu mieszkalnego).

UWAGA

Zamiana pomiędzy najemcami lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy lub osobami zajmującymi lokale w innych zasobach, może nastąpić po uzyskaniu i przedłożeniu pisemnej zgody właściciela lokalu.


STAWKA CZYNSZU

Obecnie obowiązująca stawka bazowa czynszu w gminie wynosi 4,50zł/m2 za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających wartość użytkową lokalu i ustalana jest przez daną gminę. W lokalach o najmie socjalnym, wysokość stawki czynszu nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminie.


KAUCJA

W Gminie Miejskiej Żory nie jest pobierana kaucja mieszkaniowa.


WYKUP MIESZKAŃ

Najemcy mieszkań komunalnych o pełnym czynszu mają też możliwość wykupu zajmowanego lokalu komunalnego, zasady zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Żory.

Sprawy wykupu mieszkań prowadzi Zarząd Budynków Miejskich – Dział Zarządzania Lokalami Gminnymi przy współpracy z Wydziałem Skarbu Urzędu Miasta Żory


REJESTRACJA I REALIZACJA WYROKÓW SĄDU ORZEKAJĄCYCH EKSMISJĘ

Wierzyciel winien złożyć w ZBM Żory następujące dokumenty:

 1. pisemny wniosek o przyjęcie wyroku do realizacji,
 2. prawomocny wyrok sądu (oryginał lub uwierzytelniona kserokopia) ustalający uprawnienia do najmu socjalnego lokalu, bądź o braku takich uprawnień,

Realizacja wykonania wyroku poprzez wskazanie lokalu o najmie socjalnym, bądź pomieszczenia tymczasowego następuje w pierwszej kolejności, kiedy tylko gmina pozyska wolny lokal odpowiadający normom określonym w przepisach prawa dla danej osoby/rodziny.


WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH Z GMINNEGO ZASOBU LOKALOWEGO

Wolne lokale użytkowe wynajmowane są zgodnie z przepisami regulującymi zasady oddania w najem lokali użytkowych, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej ZBM

Informacji o tym, czy miasto planuje wynajęcie lokalu użytkowego, należy szukać na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Żory, ZBM, w prasie lokalnej oraz w Internecie.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni, po czym publikowane jest ogłoszenie o przetargu z danymi dot. lokalu, daty i miejsca przetargu. Ogłoszenie to również podaje się do publicznej wiadomości.

Uczestnik przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej stosowne dokumenty i oświadczenia, które są do pobrania na stronie internetowej ZBM

Ponadto oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia określonego w ogłoszeniu wadium, które osobie wygrywającej przetarg wlicza się w poczet należności czynszowych. Pozostałym oferentom wadium jest zwracane. Umowy najmu na lokale użytkowe zawierane są na czas określony tj. na 3 lata. Następnie na wniosek najemcy mogą być przedłużane na kolejny okres.