ZARZĄDZENIE

PREZYDENTA MIASTA ŻORY

OR.0050.1388.2021

Z DNIA 29.10.2021r.

w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.1372 z p. zm.) art. 20 pkt 2, art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z p.zm.), Uchwały Rady Miasta Nr 226/XXI/2008 z dnia 24.04.2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 105, poz. 2217 z późniejszymi zmianami), zarządzenia Prezydenta Miasta Żory Nr OR.0151.1212.2021
z 30.09.2021r., w sprawie przyjęcia regulaminu wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność miasta Żory na czas oznaczony do 3 lat, w tym jeśli po pierwszej umowie strony zwierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

ZARZĄDZAM

§ 1

 1. Wywiesić wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wynajmu, położonych w Żorach przy ul. Wodzisławska 1(archiwum) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
  Żory al. Wojska Polskiego 25, w Zarządzie Budynków Miejskich w Żorach al. Wojska Polskiego 4a, na okres 21 dni.

  Informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty tj. zamieścić na lokalu użytkowym, którego wykaz dotyczy, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Żory.

  § 3

  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Budynków Miejskich.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

  Prezydent Miasta Żory działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej przeznaczonej do ponownego wynajmu.

  1. Lokal użytkowy położony w budynku stanowiącym własność Gminy Żory tj. w Żorach przy
   ul. Wodzisławskiej 1, pokój z przeznaczeniem na archiwum. Aministrowany jest przez Zarząd Budynków Miejskich, al. Wojska Polskiego 4a, w Żorach.
  • Pokój o powierzchni użytkowej 28,90 m2
  1. Lokal usytuowany jest na działce nr 2171/67 i 2173/91.
  2. Lokal jest położony w kondygnacji parteru.
  3. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej GL1X/00006743/2.
  4. Lokal użytkowy przeznaczony jest na działalność biurową.
  5. Lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań.
  6. Aktualna stawka najmu za 1 m2 wynosi 6,0240 złnetto.
  • Do stawki bazowej netto zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT oraz opłaty za media.
  • Czynsz będzie waloryzowany z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym w Monitorze Polskim w formie Komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za kwartał poprzedni.
  • Najemca zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznych należności czynszowych zgodnie z terminem wyznaczonym na fakturze.
  • Najemca będzie zobowiązany do złożenia deklaracji o podatku od nieruchomości do Urzędu Miasta Żory i do opłacania podatku od nieruchomości.
  1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony tj. 3 lata.
  2. Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od 10.11.2021r. do 01.12.2021r.